Tuesday, November 22, 2016

short story slam week 56, 57, passport, thanksgiving

Image result for sony

Image result for sands casino


Image result for sands casino

Image result for new york casino 

Image result for new york casino               
Image result for new york casino  

Image result for new york casino       
Image result for new york casino
Image result for new york casino  
Image result for new york casino
Image result for san francisco

Image result for san francisco   
Image result for san francisco

Image result for madison, wi
Image result for murphy usa
Image result for murphy usa      
Image result for mapco
Image result for shell

Image result for zhao xin  Xin Skye Zhao

Image result for zhao xin
Image result for zhao xin 


Image result for zhao xin  Lu Gengxu

Image result for zhao xin  Zhao Xin

Related image  Yu Er and Ding Yin
short story slam week 57, rajesh nair, justin cheen, megan whitman, tim stonesifier, and patrick gelsinger

short story slam week 57, rajesh nair, justin cheen, megan whitman,
tim stonesifier, narayan verkat, michael morgan,  patrick gelsinger,
john schultz, dheeraj pandey, ajeet singh, mohit aaron, yael zheng,
kenneth klein, camellia ngo, yan su, song ning, zuo hongyuan, chun ni,
gao shengmei, teresa teng, lijun deng, lin qingxia, tong an ge, jing ming,
wan jun, long nu, long wang, li weijian, li jiaxin, zhou jie, su youpeng,
dan dan, gong ning, qing qing, gu yang, gu wu, mi xue er, holly wood,
holly moore, dai han an ni, bao hu er hua, zhuang nu, qin tian, chang si,
chang yuan, wu jinlong, henryetta wu, yang qunzhi, raymont, ray smith,
wendy james, jennifer stone, dave thomas, zach hill, zach lewis, vicki hillImage result for prairie meadows casino and hotel 

Image result for prairie meadows casino and hotel 

Image result for extended stay america 
Image result for venetian 

Image result for venetian 
Image result for sands casino 

Image result for panasonic

Image result for sony
Image result for sony